€ 100 miljard aan EU-uitgaven kunnen de uitstoot in de landbouwsector niet verminderen, blijkt uit audit

Het vorige gemeenschappelijk landbouwbeleid bood boeren onvoldoende stimulansen om de uitstoot te verminderen, aldus de controleurs.
Jul. 8, 2021
Ephantus Mukundi

Laatste nieuws

A speciaal rapport van de Europese Rekenkamer (ECA) zegt dat meer dan 100 miljard euro aan landbouwfinanciering van de Europese Unie gericht is op het verminderen van klimaatverandering heeft niet veel gedaan om de uitstoot van broeikasgassen door de landbouwsector te verminderen.

Volgens ECA zijn de methoden voor het beheer van klimaatverandering die worden ondersteund door de Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (CAP) heeft sinds 2010 niet geleid tot een daling van de uitstoot van broeikasgassen.

De controleurs concludeerden ook dat ongeveer 50 procent van de totale EU-uitgaven voor klimaat van 2014 tot 2020 niets had gedaan om de uitstoot van broeikasgassen in die periode te verminderen. Bovendien zeiden ze dat het voormalige GLB geen solide prikkels bevatte voor mensen en bedrijven om klimaatvriendelijke praktijken toe te passen.

Zie ook:Nieuwe CAP biedt volop kansen voor Italiaanse olijventelers

"De rol van de EU in mitigeren van klimaatverandering in de agrarische sector is van cruciaal belang omdat de EU milieunormen vaststelt en de meeste landbouwuitgaven van de lidstaten medefinanciert”, aldus Viorel fantefan, lid van de Europese Rekenkamer die het verslag schreef.

"We verwachten dat onze bevindingen nuttig zullen zijn in de context van de EU-doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal te worden”, voegde hij eraan toe. "Het nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid zou zich meer moeten concentreren op het verminderen van landbouwemissies, en meer verantwoordelijk en transparant moeten zijn over de bijdrage ervan aan klimaatmitigatie.”

advertentie

De controleurs hebben het rapport uitgebracht na onderzoek en analyse van de praktijken om de klimaatverandering tegen te gaan die door het CAP van 2014 tot 2020 zijn uiteengezet. Deze maatregelen waren bedoeld om de uitstoot van broeikasgassen door chemische meststoffen en mest, vee en landgebruik te verminderen.

Ze controleerden ook of de prikkels effectiever waren dan de maatregelen die waren vastgelegd in het vorige GLB, dat liep van 2007 tot 2013.

De controleurs stelden vast dat de uitstoot van vee verantwoordelijk is voor meer dan de helft van de broeikasgasemissies die aan de landbouw worden toegeschreven, en voegden eraan toe dat het GLB de veestapel niet reguleerde of adequate prikkels bood om ze te verminderen.

Volgens de controleurs verklaarde dit waarom de emissies sinds 2010 niet zijn gedaald, ondanks het feit dat de EU 103 miljard euro uittrekt voor klimaatmitigatie.

De controleurs erkenden echter dat het nieuwe GLB dat in juni door de Landbouwraad van de EU is aangenomen, de situatie zou kunnen verbeteren. Het nieuwe GLB stelt strengere milieueisen voor boeren die financiering willen ontvangen.

Elk land moet een nationaal strategisch plan indienen voor zijn aandeel in de financiering. Alle betalingen zullen worden gekoppeld aan hoe goed de begunstigden zich houden aan de milieuregels, waaronder een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent tegen 2030.

Met deze nieuwe eisen willen de architecten van het beleid geld verschuiven van intensieve landbouw naar natuurbescherming en bevordering van biodiversiteit, waarvan ze hopen dat ze de uitstoot van broeikasgassen zullen helpen verminderen.

Olijventelers over het hele continent zullen naar verwachting tot de begunstigden van het nieuwe GLB behoren. In 2016 heeft de Internationale Olijfraad geschat dat voor elke liter maagd olive oil proverleid "in een volgroeide semi-intensieve boomgaard met een gemiddelde gewasopbrengst”, is er netto koolstofvastlegging van 8.5 kilogram.

"Olive oil productie helpt de opwarming van de aarde tegen te gaan door meer CO2 uit de atmosfeer op te nemen dan het produceert en vast te leggen in de bodem en biomassa”, aldus het IOC.Olive Oil Times Video-serie

Advertisement

advertentie

Gerelateerde artikelen

Feedback / suggesties